REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERÓW W SKLEPIE BLACKBEARD

Postanowienia wstępne i definicje.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług sprzedaży Voucherów świadczonych przez BlackBeard za pośrednictwem strony internetowej https://blackbeard.com.pl. W związku z tym niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez BlackBeard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. BlackBeard – spółka BlackBeard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
  ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758768, NIP: 8971860270, REGON: 38154911,
  o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00 zł, tel.:+48 605 118 800, e-mail: vouchery@blackbeard.com.pl, będąca wystawcą Voucherów;

 2. Voucher – możliwy do nabycia w Salonie BlackBeard w postaci papierowej karty lub za pośrednictwem Sklepu internetowego w postaci kodu QR bon towarowy na okaziciela wydawany przez Blackbeard o wartości nominalnej oraz terminie ważności wskazanych na bonie towarowym, uprawniający Posiadacza do jednokrotnego lub wielokrotnego nabycia Produktów lub Usług w Salonie BlackBeard maksymalnie do wyczerpania kwoty, na którą opiewa Voucher;

 3. Konsument– osoba fizyczna zawierająca z BlackBeard umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej;

 4. Nabywca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa Voucher od BlackBeard;

 5. Posiadacz – każdorazowy posiadacz Vouchera, który okazuje go w Salonie BlackBeard w celu dokonania przy jego użyciu Transakcji;

 6. Produkty – produkty oferowane do sprzedaży w Salonie BlackBeard lub na Stronie internetowej;

 7. Salon BlackBeard – lokal znajdujący się przy ul. Tęczowej 57 we Wrocławiu, w którym Posiadacz może nabyć Produkty lub skorzystać z Usług oferowanych przez BlackBeard;

 8. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://blackbeard.com.pl;

 9. Transakcja – operacja dokonywana przez Posiadacza przy użyciu Vouchera, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Voucherze na Produkty lub Usługi oferowane przez BlackBeard, przez co dochodzi do pomniejszenia kwoty dostępnej na Voucherze o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Produktów lub Usług do całkowitego wyczerpania kwoty dostępnej na Voucherze;

 10. Usługi– usługi wykonywane w Salonie BlackBeard.

 1. Zasady i warunki nabycia Voucherów
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania Voucherów i dokonywania Transakcji za pomocą Voucherów.

 2. BlackBeard posiada w ofercie następujące rodzaje Voucherów:

Voucher kwotowy;

Voucher na wykonanie konkretnej Usługi.

 1. Nabywca może dokonać zakupu Vouchera na dowolną wybraną przez niego kwotę nie większą niż 10 000 zł.

 2. Nabywca może nabyć Voucher w Salonie BlackBeard lub w Sklepie internetowym.

 3. Aby nabyć Voucher w Sklepie internetowym, należy w Sklepie internetowym wybrać kategorię „Voucher podarunkowy”, a następnie wybrać opcję konkretnej usługi lub dowolnej kwoty, jaką ma prezentować Voucher. Po kliknięciu „Dodaj do koszyka” i przejściu do koszyka oraz kolejno do płatności, Nabywca powinien uzupełnić swoje dane lub dane firmy (jeśli do zakupu ma zostać wystawiona faktura) oraz wybrać opcję płatności. Nabywca może również bezpłatnie zamówić dedykację, jaka ma znaleźć się na Voucherze.

 4. Po zakończeniu płatności za Voucher w Sklepie internetowym, Voucher w formie pliku .pdf wysyłany jest na adres email wskazany przez Nabywcę w trakcie składania zamówienia.

 5. BlackBeard prowadzi ewidencję Voucherów, a każdy Voucher posiada swój indywidualny numer umożliwiający jego identyfikację oraz unikalny kod QR.

 6. Dokonując zakupu Vouchera, za każdy Voucher, Nabywca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz BlackBeard kwoty równej kwocie, na którą Voucher ma opiewać. Zapłata za Voucher może nastąpić:

– w Salonie BlackBeard gotówką lub za pomocą karty płatniczej,

– w Sklepie internetowym za pośrednictwem płatności online TPAY.

 1. Bezpośrednio po otrzymaniu płatności za Voucher na warunkach określonych w ust. 6 powyżej, BlackBeard wydaje Nabywcy potwierdzenie dokonania zakupu, tj. potwierdzenie realizacji zamówienia, niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT, które zawiera następujące dane: dane BlackBeard i Nabywcy, datę wystawienia, ilość voucherów, wartość brutto, formę zapłaty (gotówka, karta) oraz podpis BlackBeard. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Po dokonaniu Transakcji przy użyciu Vouchera, BlackBeard wystawia dokument sprzedaży, tj. paragon/fakturę VAT. Przy zakupie Vouchera za pośrednictwem Sklepu internetowego BlackBeard wysyła do Nabywcy również treść niniejszego Regulaminu razem z załącznikami w formie PDF.

 2. Bezpośrednio po otrzymaniu płatności za Voucher na warunkach określonych w ust. 6 powyżej, BlackBeard wydaje Nabywcy Voucher oraz zobowiązuje się do dokonywania z Posiadaczem Transakcji z wykorzystaniem Vouchera.

 3. Vouchera nie można nabyć przy użyciu drugiego Vouchera. Zwiększenie wartości Vouchera przez Posiadacza nie jest możliwe.

 4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

 5. Przy zakupie Vouchera nie są uwzględniane żadne rabaty, które mogłyby przysługiwać Posiadaczowi zgodnie z aktualną polityką rabatową BlackBeard.

 6. Zakup Vochera na wybraną kwotę oraz realizacja na miejscu w salonie BlackBeard na zakup alkoholi lub cocktailii odbywa się poprzez weryfikację przez pracownika BlackBeard dowodu osobistego. Osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym, które zakupiły voucher na wybraną kwotę i chcą go zrealizować na miejscu w salonie alkoholu nie sprzedajemy.
 7. Sklep internetowy nie korzysta z profilowania cen ani plasowania produktów.

 8. Sklep internetowy nie daje możliwości wystawiania opinii zakupionemu produktowi, ani nie korzysta z systemu opinii.

 1. Termin ważności Vouchera
 1. Voucher jest ważny przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jego zakupu.

 2. Data zakupu Vouchera, jego termin ważności oraz numer Vouchera wskazane są na jego pierwszej stronie. Termin ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.

 3. Posiadacz ma prawo w każdym czasie sprawdzenia terminu ważności jak i aktualnego salda środków znajdującego się na Voucherze bezpośrednio w Salonie BlackBeard.

 4. Posiadacz uprawniony jest do wykorzystania Vouchera jedynie w okresie jego ważności. Upływ terminu ważności Vouchera uniemożliwia dokonanie Transakcji z jego wykorzystaniem.

 5. W przypadku, gdy po upływie terminu ważności Vouchera pozostaną na nim niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Posiadacza.

 6. W przypadku wątpliwości co do terminu ważności Vouchera, Posiadacz powinien skontaktować się
  z BlackBeard.

 

 1. Zasady korzystania z Vouchera
 1. Voucher może zostać wykorzystany wyłącznie w Salonie BlackBeard w celu nabycia Produktów lub Usług oferowanych przez BlackBeard.

 2. Voucher może zostać przekazany osobie trzeciej, która od chwili jego otrzymania staje się jego Posiadaczem i jest uprawniona do jego realizacji. W takiej sytuacji BlackBeard nie jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości Posiadacza i jego uprawnień do realizacji Vouchera.

 3. Voucher uprawnia Posiadacza do nabycia od BlackBeard Produktów lub Usług do wysokości kwoty, na którą Voucher opiewa.

 4. Podstawą do dokonania Transakcji za pomocą Vouchera jest uprzednie okazanie Vouchera personelowi Salonu BlackBeard przez Posiadacza oraz deklaracja chęci jego użycia przy danej Transakcji.

 5. Posiadacz, który chce wykorzystać Voucher w celu nabycia Usługi jest zobowiązany do wcześniejszego kontaktu z BlackBeard w celu uprzedniej rezerwacji Usługi i umówienia terminu wykonania Usługi.

 6. Usługi wykonywane są w Salonie BlackBeard w terminie ustalonym między Posiadaczem a BlackBeard zgodnie z ust. 5 powyżej.

 7. BlackBeard przyjmie do realizacji wyłącznie Voucher, który jest ważny i nieuszkodzony. Voucher nieuszkodzony to taki, na podstawie którego możliwa jest identyfikacja znajdującej się na nim kwoty lub Usługi, numeru Vouchera oraz daty jego ważności.

 8. BlackBeard uwzględni, przy realizacji Vouchera rabaty, które przysługują Posiadaczowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Vouchera, przy czym rabaty nie sumują się.

 9. W razie dokonywania Transakcji przy wykorzystaniu Vouchera, BlackBeard zalicza kwotę, na którą opiewa Voucher lub jej część na poczet ceny Produktu lub Usługi i pomniejsza kwotę, na którą opiewa Voucher
  o wartość Produktu lub Usługi nabytej przez Posiadacza przy wykorzystaniu Vouchera. W przypadku, gdy wartość Produktu lub Usługi nabywanej przez Posiadacza w ramach realizacji Vouchera jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Vouchera, Posiadacz zobowiązany będzie różnicę dopłacić odpowiednio
  z pomocą środka płatniczego akceptowanego przez BlackBeard w Salonie BlackBeard.

 10. Wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru, będącego przedmiotem Transakcji z użyciem Vouchera, obowiązująca w Salonie BlackBeard w chwili realizacji tego prawa.

 11. Realizując Voucher Posiadacz może żądać wyłącznie tego Produktu lub Usługi, które są aktualnie dostępne w Salonie BlackBeard.

 12. Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Produktów lub Usług jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Vouchera. Pozostała część środków na Voucherze pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności tego Vouchera. Posiadaczowi nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.

 13. Posiadacz może posługiwać się Voucherem wielokrotnie do wyczerpania limitu ustalonego na Voucherze lub do upływu terminu ważności Vouchera.

 14. W przypadku transakcji dokonywanej w Salonie BlackBeard – po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej pracownik Salonu zwraca Posiadaczowi Voucher i wydaje zakupiony Towar. Jeśli aktualna wartość nominalna Vouchera po przeprowadzeniu Transakcji wynosi 0,00 złotych – wtedy pracownik zwraca Posiadaczowi Voucher, a Posiadacz winien w taki sposób postąpić z Voucherem, aby uniemożliwić jej odczytanie i ponowne użycie.

 15. Posiadacz może w każdym czasie uzyskać informacje dotyczące zakresu możliwości korzystania z Vouchera w Salonie po okazaniu pracownikowi Salonu Vouchera.

 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Transakcji z wykorzystaniem Vouchera w następujących przypadkach:

 1. próby zakupu alkoholu za wykorzystaniem Vouchera przez osobę nietrzeźwą oraz nieletnią,

 2. upływu okresu ważności Vouchera;

2) gdy aktualna wartość nominalna Vouchera wynosi 0,00 złotych;

3) uszkodzenia Vouchera w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych na Voucherze – BlackBeard ma obowiązek przeprowadzić co najmniej dwie próby odczytania Vouchera; czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji płatności Voucherem (np. braku możliwości odczytu Vouchera na skutek uszkodzenia jego nośnika),

4) utraty Vouchera

nie dokonano uprzednio rezerwacji, zgodnie z treścią ust. 5.

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Vouchera przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Vouchera.

 2. BlackBeard nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Vouchera niezgodnie z Regulaminem lub
  z przeznaczeniem Vouchera.

 3. BlackBeard nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika lub Posiadacza osobom trzecim Vouchera.

 4. BlackBeard nie ponosi odpowiedzialności za realizację Vouchera przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Vouchera), jeżeli osoba ta przedstawi BlackBeard Voucher w przypadku transakcji dokonywanych w Salonie, chyba że BlackBeard wiedział, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.

 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony (w tym zniszczony lub skradziony) lub uszkodzony po jego wydaniu Nabywcy, z przyczyn nie leżących po stronie BlackBeard.

 6. BlackBeard nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenia Vouchera, od daty jego przekazania Nabywcy.

 7. Posiadacz jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Vouchera. BlackBeard nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu Nabywcy, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż leżące po stronie BlackBeard. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Vouchera, o których mowa powyżej Voucher nie podlega odtworzeniu.

 8. W przypadku nabycia Vouchera w Salonie, Voucher nie podlega zwrotowi.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i zwrotu Towaru lub obniżenia ceny Towaru nabytego w Salonie BlackBeard z wykorzystaniem Vouchera, zwrot ceny Towaru lub części ceny Towaru w związku z obniżeniem tejże ceny nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Posiadacz, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami- w takich kwotach, które były uiszczone za Voucher lub Towar danym sposobem zapłaty. W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Vouchera, Posiadacz w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Vouchera o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej zwrotu lub obniżenia ceny czy odstąpienia od umowy zakupu Towaru zakupionego za pośrednictwem Vouchera BlackBeard wyda Posiadaczowi nowy Voucher o wartości odpowiadającej cenie Towaru, który został zwrócony lub części ceny Towaru, o którą obniżono pierwotną cenę Towaru. Wydanie nowego Vouchera nastąpi zgodnie z wyborem Posiadacza tj. w formie elektronicznej lub listownej na wskazany przez Posiadacza adres. Nowy Voucher będzie posiadał okres ważności 12 miesięcy od dnia jego wydania. W sytuacji, w której zwrotem nie są objęte wszystkie Towary nabyte przy użyciu Vouchera, Posiadacz może wskazać BlackBeard sposób zwrotu ceny Towaru, jednak uprawnienie to ograniczone jest wyłącznie w ramach kwot, które były uiszczone danym sposobem zapłaty.

 11. W przypadku zakupu Towaru lub Usługi o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.

 12. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności.

 13. BlackBeard nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;

 14. BlackBeard zastrzega sobie prawo odmowy wydania Towaru w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Voucheru zastępczego.

 15. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości ani w części oraz nie podlega zwrotowi. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również sytuacji, gdy Voucher nie zostanie wykorzystany w okresie jego ważności.

 1. Składanie reklamacji
 1. Reklamacje dotyczące Vouchera można składać:

 1. w formie pisemnej na adres BlackBeard Sp. z o.o. ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, Polska;

 2. w formie wiadomości e-mail na adres: vouchery@blackbeard.com.pl;

 3. w formie pisemnej bezpośrednio w salonie BlackBeard w godzinach jego otwarcia.

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Nabywcy i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego, adres/adres e-mail w zależności od tego czy Nabywca życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej, numer Vouchera), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania, a także wskazanie przez Nabywcę, preferowanego przez Nabywcę sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, BlackBeard zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie.

 3. Reklamacje dotyczące Voucherów BlackBeard rozpatrzy indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie pocztą tradycyjną lub w formie wiadomości e-mail pocztą elektroniczną, w zależności od preferowanego przez Nabywcę sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, a gdyby taki sposób nie został wskazany w zależności od sposobu złożenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji BlackBeard powiadomi o tym Nabywcę podając powody tej decyzji.

 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji BlackBeard wyda Nabywcy nowy Voucher na kwotę stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanym Voucherze. Termin ważności Vouchera będzie równy terminowi ważności obowiązującemu dla reklamowanego Vouchera z uwzględnieniem okresu od otrzymania reklamacji do wydania nowego Vouchera.

 6. Spory pomiędzy Nabywcą a BlackBeard dotyczące złożonego zamówienia Vouchera będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 7. Nabywca będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);

 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą.

 1. Konsument ma prawo uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a BlackBeard w formie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, a także dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, przede wszystkim pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 2. Skorzystanie z możliwych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe dopiero po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony tj. Konsument i BlackBeard muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 3. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), tj. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 4. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której Konsument może złożyć swoją skargę. Poniżej znajduje się łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 5. Założeniem platformy ODR jest ułatwianie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 1. Odstąpienie od zakupu Vouchera
 1. Jeżeli Nabywca jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zakupu Vouchera bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym taki Nabywca lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony Voucher.  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zawierająca m.in. informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu Vouchera (jeśli wystąpią) w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Nabywca,

 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Nabywcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Jeżeli Nabywca prześle zawiadomienie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej poprzez Wzór formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub wysyłając e-mail, wyślemy takiemu Nabywcy potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu.

 4. Jeśli Voucher został wykorzystany w całości lub części w okresie do upływu terminu do odstąpienia od umowy, odstąpienie od umowy nie będzie dotyczyło równowartości wykorzystanej kwoty Vouchera, a jedynie niewykorzystanych środków.

 5. Odstępując od umowy Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Vouchera nie skorzysta z niego. Odesłanie Vouchera nabytego w Sklepie internetowym może nastąpić również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: vouchery@blackbeard.com.pl.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. BlackBeard zobowiązuje się dostarczyć Nabywcy Voucher wolny od wad fizycznych i prawnych. BlackBeard ponosi odpowiedzialność za wady Vouchera na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (w przypadku Nabywców niebędących Konsumentami).

 2. BlackBeard jest administratorem danych osobowych Nabywców i Użytkowników. Zasady przetwarzania danych osobowych Nabywców i Użytkowników są dostępne tutaj https://blackbeard.com.pl/polityka-prywatnosci/.

 3. Vouchery pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do dokonania Transakcji.

 4. Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym,
  a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.

 5. Nabycie lub realizacja Vouchera są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza, któremu przekazuje Voucher o treści niniejszego Regulaminu. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.

 6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://blackbeard.com.pl/regulamin-vouchera/. Regulamin dostępny jest również w salonie BlackBeard.

 7. Prawem właściwym jest prawo polskie. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 8. BlackBeard może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:

 1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

 2. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Użytkowników;

 3. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności do Kart Podarunkowych;

 4. bezpieczeństwo Użytkowników w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ich
  udostępnienia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem https://blackbeard.com.pl/regulamin-vouchera/. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów.
  O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Nabywca zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej, w Salonie BlackBeard oraz wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2023 r. i obowiązuje w odniesieniu do Voucherów zakupionych w i po tej dacie. W odniesieniu do Voucherów aktywowanych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, uprawnienia Nabywców realizowane będą w oparciu o Regulamin obowiązujący w chwili aktywacji Vouchera, w związku z którą Nabywca realizuje uprawnienia.

 3. BlackBeard zastrzega sobie prawo zakończenia programu Voucherów w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Voucherów Nabywcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji opublikowanej na stronie internetowej. Nabywcy nabytych Voucherów do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.

 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i będzie interpretowany zgodnie z właściwymi przepisami tego prawa. W żadnym jednak przypadku Regulamin nie ogranicza żadnych bezwzględnie obowiązujących praw konsumenckich, które mogą przysługiwać takiemu Klientowi zgodnie z przepisami obowiązującymi
  w kraju jego zamieszkania.

 

Załącznik 1.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsumentowi* przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

  1. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

  1. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”;w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   10. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy poinformować nas wysyłając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: vouchery@blackbeard.com.pl lub pismo wysłane pocztą na adres BlackBeard Sp. z o.o., ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław. Oświadczenie powinno być jednoznaczne. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.

  2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał wskazaną wyżej informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy BlackBeard zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Konsumenta metody dostawy innej niż najtańsza zwykła metoda dostawy oferowana przez BlackBeard, niezwłocznie w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym BlackBeard został poinformowany o decyzji Konsumenta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

  2. BlackBeard dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte przy zamówieniu, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  3. BlackBeard nie jest obowiązany do zwrotu kosztów odesłania rzeczy do BlackBeard. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

  4. Jeżeli BlackBeard nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar BlackBeard lub przekazać go osobie upoważnionej przez BlackBeard do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że BlackBeard zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  6. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, BlackBeard jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.

* Konsument- osoba fizyczna zawierająca z BlackBeard umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

Załącznik 2.

Formularz odstąpienia od umowy zakupu Vouchera.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: BLACKBEARD Sp. z o.o., ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Vouchera.

Data odbioru zakupionego Vouchera: ___________________

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

Adres konsumenta: ____________________________________________________________

Numer Vouchera * ________________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków :____________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________

Data: ________________

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.