REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLACKBEARD

obowiązujący od 01.02.2023 r.

 

Postanowienia wstępne i definicje.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do usług sprzedaży Produktów, w tym Voucherów i Biletów na Degustację oferowanych przez BlackBeard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem strony internetowej https://blackbeard.com.pl/ W związku z tym niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez BlackBeard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. BlackBeard – spółka BlackBeard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000758768, NIP: 8971860270, REGON: 38154911, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00 zł, tel.:+48 605 118 800, e-mail: info@rumlovefestiwal.com będąca również organizatorem wydarzenia pod nazwą Rum Love Festiwal.

 2. Degustacja – organizowane przez BlackBeard wydarzenie kulturalno-rozrywkowe odbywające się w Salonie BlackBeard, którego celem jest przybliżenie poprzez degustację i wykład prowadzonych przez przedstawicieli producentów, tradycji poszczególnych alkoholi i kultury ich państw.

 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z BlackBeard umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającego w szczególności
  z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nabywa Produkty lub Bilety od BlackBeard;

 5. Produkty – produkty oferowane do sprzedaży w Salonie BlackBeard i Sklepie internetowym, w tym Bilety i Vouchery.

 6. Salon BlackBeard – lokal znajdujący się przy ul. Tęczowej 57 we Wrocławiu, w którym Klient może nabyć Produkty, a także wziąć udział w Degustacji.

 7. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https:// blackbeard.com.pl/.

 8. Bilet – bilet wstępu upoważniający do wstępu na Degustację,

 9. Regulamin- niniejszy regulamin.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a BlackBeard za pośrednictwem Sklepu internetowego,

 14. Voucher- możliwy do nabycia w Salonie BlackBeard w postaci papierowej karty lub za pośrednictwem Sklepu internetowego w postaci kodu QR bon towarowy na okaziciela wydawany przez Blackbeard o wartości nominalnej oraz terminie ważności wskazanych na bonie towarowym, uprawniający do jednokrotnego lub wielokrotnego nabycia Produktów lub usług w Salonie BlackBeard maksymalnie do wyczerpania kwoty, na którą opiewa Voucher; na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie Voucherów.

 15. Regulamin Voucherów- regulamin zamieszczony pod adresem https://blackbeard.com.pl/regulamin-sklepu-internetowego-blackbeard/.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów w ramach sprzedaży detalicznej przez BlackBeard, w tym sprzedaży Voucherów w zakresie w jakim zasady te nie zostały uregulowane w Regulaminie Voucherów.

 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3. Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a BlackBeard zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu w Sklepie internetowym wraz z zaksięgowaniem płatności na rachunku bankowym BlackBeard i dostarczenia Produktu zgodnie ze złożonym Zamówieniem.

 4. Dowodem zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta jest wiadomość zawierająca numer Zamówienia, przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta faktura VAT lub paragon za Produkt.

 5. Szczegółowe warunki dotyczące polityki ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej https://blackbeard.com.pl/polityka-prywatnosci/, a która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 6. Kontakt ze Sklepem internetowym:

  1. Adres BlackBeard: ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, adres e-mail BlackBeard: vouchery@blackbeard.com.pl numer telefonu BlackBeard: +48 501 849 975

  2. Klient może porozumiewać się z BlackBeard za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym Regulaminie.

  3. Klient może porozumieć się telefonicznie z BlackBeard w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

  4. Ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego:

   1. Ze Sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat lub osoby pełnoletnie (osoba dorosła) zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania tej osoby, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który korzysta
    z usług świadczonych drogą elektroniczną przez BlackBeard,

   2. Osoby składające Zamówienie w Sklepie Internetowym podają dobrowolnie swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez BlackBeard na zasadach wskazanych w Polityce prywatności,

 7. Wymagania techniczne:

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. Klient powinien zapewnić co najmniej:

   1. urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,

   2. połączenie z globalną siecią Internet,

   3. zaktualizowaną przeglądarkę internetową stron WWW obsługująca szyfrowane połączenia SSL,

   4. aktywne konto poczty elektronicznej (email).

 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej https://blackbeard.com.pl/regulamin-sklepu-internetowego-blackbeard/, gdzie można go pobrać, zapisać i wydrukować.

 9. Sklep internetowy nie korzysta z profilowania cen ani plasowania produktów.

 10. Sklep internetowy nie daje możliwości wystawiania opinii zakupionemu produktowi, ani nie korzysta z systemu opinii.

§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Informacje umieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy
  w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Klient dokonuje zamówienia w Sklepie internetowym wypełniając Formularz zamówienia.

 3. Klient składa Zamówienie wypełniając Formularz zamówienia swoimi danymi (adres e-mail), oraz zaakceptuje treść niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.

 4. W przypadku Formularza zamówienia w Sklepie internetowym Klient podaje: Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) adres e-mail oraz numer telefonu. Klient ma również możliwość otrzymania faktury VAT po podaniu danych do faktury z numerem NIP.

 5. Podanie niepełnych danych w Formularzu zamówienia uniemożliwi przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy i złożenia Zamówienia.

 6. BlackBeard realizując obowiązek nałożony przepisem art. 15 ust. 1 pkt 2) ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podania danych osobowych w postaci wieku Klienta niezbędnego do złożenia zamówienia na Produkt, do którego zakupu uprawniona jest wyłącznie osoba pełnoletnia, w tym na Bilety na Degustację.

 7. W celu weryfikacji pełnoletności Klienta dokonującego zakupu Produktu wskazanego w pkt 6 powyżej, BlackBeard wymaga podania daty urodzenia przy składaniu Zamówienia. BlackBeard nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta. Organizator zastrzega sobie również prawo weryfikacji wieku osoby wchodzącej na Degustację poprzez wymaganie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, BlackBeard podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub BlackBeard,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także
  z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§4. ZAMAWIANIE PRODUKTÓW I BILETÓW

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://blackbeard.com.pl/

 2. Produkty w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone.

 3. Klient zamawiając Produkt dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor/wzór, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych Produktów.

 4. Zamówienia Produktów poprzez Sklep internetowy odbywają się w następujący sposób:

  1. Po wybraniu przez Klienta Produktu, Klient powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w Sklepie internetowym w pasku u góry strony.

  2. Klient może przejść do koszyka poprzez wybranie pola „Zobacz koszyk”, które uruchamia stronę pokazującą wszystkie Produkty, które znajdują się w koszyku.

  3. Po wybraniu opcji „Przejdź do płatności”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji, w tym sposób płatności oraz metoda wysyłki zamówionego Produktu.

  4. w celu potwierdzenia Zamówienia Produktów, Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia.

  5. Kwota należności wynikająca z danego Zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po Zamówieniu.

  6. Po wybraniu sposobu dostawy (na podany adres Klienta) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), Klient powinien wybrać sposób płatności.

  7. Ceny Produktów zamówionych przez Klienta w procesie składania zamówienia i oferowanych przez BlackBeard są cenami ostatecznymi. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, w efekcie przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może nieznacznie różnic się od ceny zakupionego towaru. W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaj płatności: przelew lub karta.

  8. Ceny na stronie Sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

  9. Do ceny Produktu doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i płatności i wynosi w przypadku dostaw Produktów realizowanych na terenie Polski:

   1. kurierem i płatności online – wg obowiązującego cennika

   2. odbiór w siedzibie Sprzedawcy – 0,00 PLN.

  1. BlackBeard zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.

  2. Opłaty za zakupione przez Sklep Produkty można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych w jednej nieprzerwanej sesji bądź przelewem bankowym.

  3. Po dokonaniu płatności Klient winien oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym BlackBeard. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta.

  4. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online – przelew poprzez system TPay.

  5. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem, Polityką Prywatności i zaakceptować je. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (m.in. rodzaj Produktu i łącznej należności), po kliknięciu przycisku „kupuję i płacę” następuje przekierowanie do serwisu płatności;

  6. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system TPay), dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek lub podmiotów pośredniczących w transakcji (systemu TPay), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.

  7. Na każdym etapie składania Zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

 1. BlackBeard w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z prawidłową realizacją zamówienia.

 2. BlackBeard prowadzi również Produktów w postaci Biletów na Degustację oraz Voucherów.

 3. W celu zakupu Biletu za pośrednictwem Sklepu internetowego:

 1. należy wejść w Serwisie na zakładkę „Zorganizuj z nami”, a następnie „Degustacje”, gdzie Klient będzie miał możliwość zapoznania się z kalendarzem Degustacji i możliwością zakupu Biletu na wybraną Degustację klikając w pole „Najbliższe degustacje alkoholowe”, a następnie „Dowiedz się więcej i kup bilet” pod wybraną Degustacją,

 2. należy wprowadzić dane zgodnie z formularzem danych osobowych;

 3. należy zapoznać się z Regulaminem, Polityką prywatności i zaakceptować je. Po zaakceptowaniu wszystkich danych dotyczących zakupu (m.in. rodzaj Biletu i Kwoty należności), po kliknięciu przycisku „Przejdź do płatności” następuje przekierowanie do serwisu płatności;

 4. w celu potwierdzenia zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany
  w formularzu potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 5. Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zrealizowana natychmiast po Zamówieniu.

 6. ceny Biletów oferowanych przez BlackBeard są cenami ostatecznymi. W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, w efekcie przeliczenia i różnic kursowych między bankami, kwota pobrana może nieznacznie różnic się od ceny zakupionego towaru. W systemie płatności dokonywany jest wybór banku oraz rodzaj płatności: przelew lub karta.

 7. opłaty za zakupione przez Sklep internetowy Bilety można dokonać wyłącznie za pośrednictwem płatności internetowych w jednej nieprzerwanej sesji bądź przelewem bankowym.

 8. po dokonaniu płatności Klient winien oczekiwać na zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym BlackBeard. Potwierdzenie dokonania płatności zostanie wysłane na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail Kupującego.

 9. osoba, która dokonała zakupu Biletu po zaksięgowaniu wpłaty i potwierdzeniu realizacji Zamówienia przez BlackBeard drukuje Bilet z indywidualnym kodem kreskowym QR, który będzie upoważniał do udziału w Degustacji. W przypadku zakupu większej ilości Biletów, każdy Bilet musi być wydrukowany oddzielnie lub okazany na urządzeniu mobilnym.

 1. BlackBeard nie drukuje Biletów.
 2. BlackBeard zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Biletów, co nie wpłynie na prawa Klientów, którzy już dokonali zakupu Biletów.

 3. Bilety na Degustacje dostępne są do nabycia za pośrednictwem Sklepu internetowego bądź w Salonie BlackBeard.

 4. W przypadku zakupu Biletu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bilet jest generowany automatycznie w formie elektronicznej i wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta.

 5. Do zakupu Biletu niezbędne jest podanie co najmniej imienia, nazwiska i daty urodzenia (wymóg wieku).

 6. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a BlackBeard zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Biletów w Sklepie internetowym wraz z zaksięgowaniem płatności za Bilet na rachunku bankowym BlackBeard i dostarczenia Biletu drogą elektroniczną.

 7. Przy zakupie Biletów przez Sklep internetowy, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.

 8. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 24 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 9. Płatności za Bilety obsługiwane są przez Tpay Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.

 10. W przypadku zakupu Biletu przez Sklep internetowy faktura VAT lub paragon zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w trakcie zakupu Biletu. Wystawiona faktura VAT jest ważna bez podpisu. W sytuacjach spornych podstawę reklamacji stanowi paragon bądź faktura VAT w przypadku zakupu Biletu a w przypadku zakupu e-Biletu faktura VAT lub paragon przesłane na adres poczty elektronicznej Klienta.

 11. Ceny Biletów i Produktów zawierają podatek VAT.
 12. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania podać dane firmy wraz z numerem NIP niezbędnym do prawidłowego wystawienia faktury.

 13. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez BlackBeard.

 14. Sprzedaż Biletów w Sklepie internetowym kończy się w przypadku braku miejsc.

 15. BlackBeard zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez Sklep internetowy w każdej chwili, w przypadku wyczerpania ilości dostępnych Biletów, bądź bez podawania przyczyn.

 16. BlackBeard nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych w Formularzu zamówienia.

 17. Zakazana jest odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.

 18. Szczegółowe zasady zakupu Voucherów zostały określone w Regulaminie Vouchera pod adresem https://blackbeard.com.pl/regulamin-vouchera/.

§6. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Produktów można składać:

 1. w formie pisemnej na adres BlackBeard Sp. z o.o. ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, Polska;

 2. w formie wiadomości e-mail na adres: vouchery@blackbeard.com.pl

 3. w formie pisemnej bezpośrednio w salonie BlackBeard w godzinach jego otwarcia.

 1. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta i udzielenie odpowiedzi na reklamację (imię i nazwisko albo nazwa zgłaszającego, adres/adres e-mail w zależności od tego czy Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania, a także wskazanie przez Klienta, preferowanego przez Klienta sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, BlackBeard zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie.

 3. Reklamacje dotyczące Produktów BlackBeard rozpatrzy indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na piśmie pocztą tradycyjną lub w formie wiadomości e-mail pocztą elektroniczną, w zależności od preferowanego przez Klienta sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji, a gdyby taki sposób nie został wskazany w zależności od sposobu złożenia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji BlackBeard powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

 5. Spory pomiędzy Klientem a BlackBeard dotyczące złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706);

 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą.

 1. Konsument ma prawo uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a BlackBeard w formie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, a także dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, przede wszystkim pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 2. Skorzystanie z możliwych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe dopiero po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony tj. Konsument i BlackBeard muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 3. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), tj. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 4. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której Konsument może złożyć swoją skargę. Poniżej znajduje się łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 5. Założeniem platformy ODR jest ułatwianie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego pozasądowego rozstrzygania przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających
  z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§7. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. BlackBeard podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BlackBeard o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby BlackBeard bądź w drodze elektronicznej na adres _________________.

 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

§8. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.), Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu na Degustację.

  2. Jeżeli Klient jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zakupu Produktu (z wyłączeniem Biletów) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym taki Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony Produkt. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i zawierająca m.in. informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu Produktu (jeśli wystąpią) w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument,

  3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

  4. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane. Jeżeli Konsument prześle zawiadomienie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej poprzez Wzór formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub wysyłając e-mail, wyślemy takiemu Konsumentowi potwierdzenie odbioru zawiadomienia o odstąpieniu.

  5. Odstępując od umowy Konsument zobowiązuje się, że do czasu odesłania Produktu nie będzie korzystać z niego.

§ 9 ZWROT BILETÓW. ZWROT PIENIĘDZY ZA BILETY

 1. Bilet zakupiony w sposób określony w niniejszym Regulaminie, uprawnia do jego zwrotu bądź do zamiany na inny jedynie w przypadku odwołania Degustacji, lub znaczącej zmiany jej daty lub miejsca odbycia. W przypadku odwołania Degustacji, znaczącej zmiany daty lub miejsca jego odbycia Klient będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny w ramach Biletów oferowanych przez BlackBeard lub do zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami punktów poniższych.

 2. BlackBeard dopuszcza także możliwość zwrotu Biletów w oparciu o okoliczności konkretnego przypadku podane i udokumentowane przez Klienta. Akceptacja przez BlackBeard zwrotu Biletów na zasadach określonych w zdaniu poprzednim należy do indywidualnej decyzji BlackBeard.

 3. Nie jest dopuszczalny zwrot Biletów i kosztów zakupu Biletów na rzecz osób innych niż Klient.

 4. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Degustacji, BlackBeard niezwłocznie poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej https://blackbeard.com.pl/. Dodatkowo Użytkownicy otrzymają tą informację na adres e-mail podany przy zakupie Biletów.

 5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 1 powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Klient zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail BlackBeard podany poniżej aktualnych danych do przelewu bankowego oraz dowodu zakupu Biletu. Adres e-mail BlackBeard do rozpatrywania zwrotów Biletu to: vouchery@blackbeard.com.pl bądź na adres siedziby BlackBeard podanej w niniejszym regulaminie.

 6. Zwroty Biletów na odwołaną lub zmienioną Degustację przyjmowane są przez BlackBeard
  w terminie podanym przez BlackBeard, nie krótszym niż 30 dni od daty ogłoszenia na stronie Sklepu internetowego wyłącznie na adres podany w ust. 5 powyżej. BlackBeard zastrzega jednakże, iż w takim przypadku dla potrzeb obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się dzień dostarczenia wiadomości email z dowodem zakupu Biletu.
  W przypadku przesłania tych informacji pocztą bądź kurierem liczy się dzień nadania przez Klienta na adres wskazany w pkt 5 powyżej.

 7. Klient otrzymuje zwrot ceny uiszczonej za Bilet. Wszelkie dodatkowe koszty zwrotów jeśli zaistnieją obciążają Klienta.

 8. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w punktach powyżej, w zależności od sposobu dokonania zapłaty.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznie uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do wszelkich graficznych elementów i treści Sklepu internetowego jest BlackBeard. Kopiowanie, rozpowszechnianie
  i dokonywanie opracowań poszczególnych elementów Sklepu internetowego, a także jego wyglądu jako całości, bez uprzedniej pisemnej zgody BlackBeard jest zabronione. Szczególnej ochronie podlegają znaki towarowe.

 2. Spory powstałe pomiędzy BlackBeard a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, podlegają rozpoznaniu przez sądy właściwe dla miejsca zamieszkania Konsumenta.

 3. Do niniejszego Regulaminy zastosowanie znajdzie prawo polskie.

 4. BlackBeard zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin bądź jego zmiana wchodzą w życie po 14-stu dniach od ogłoszenia. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej https://blackbeard.com.pl/, w Salonie BlackBeard oraz wiadomości
  o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 6. Klienci odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania ze Sklepu internetowego.

 7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Sklepie internetowym, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych informacji, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 8. BlackBeard zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Klientów, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego regulaminu.

 9. Niniejszy regulamin stosuje się począwszy od dnia 01.02.2023.

 

 

 

Załącznik 1.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsumentowi* przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

 2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

  1. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

  1. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;”;w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   6. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   10. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
    o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy poinformować nas wysyłając oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@BlackBeard.com.pl lub pismo wysłane pocztą na adres BlackBeard Sp. z o.o., ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław. Oświadczenie powinno być jednoznaczne. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru jest dobrowolne.

  2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał wskazaną wyżej informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy BlackBeard zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Konsumenta metody dostawy innej niż najtańsza zwykła metoda dostawy oferowana przez BlackBeard, niezwłocznie w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym BlackBeard został poinformowany o decyzji Konsumenta o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

  2. BlackBeard dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte przy zamówieniu, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  3. BlackBeard nie jest obowiązany do zwrotu kosztów odesłania rzeczy do BlackBeard. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

  4. Jeżeli BlackBeard nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar BlackBeard lub przekazać go osobie upoważnionej przez BlackBeard do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że BlackBeard zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

  6. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, BlackBeard jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.

 

* Konsument- osoba fizyczna zawierająca z BlackBeard umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

Załącznik 2.

Formularz odstąpienia od umowy zakupu Produktu

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: BLACKBEARD Sp. z o.o., ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu.

Data odbioru zakupionego Produktu: ___________________

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

Adres konsumenta: ____________________________________________________________

Numer Produktu * ________________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków :____________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________

Data: ________________

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.